Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 619
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1111
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 7134
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 27801
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1945483
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1696

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 8 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 8

มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013

ann.

E-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 0 55 เมื่อวานนี้ 16:41:59
นางพรทิพา เจตมหันต์
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งปฏิทินการบริหารงบประมาณปี 2558 0 46 เมื่อวานนี้ 16:38:13
นางพรทิพา เจตมหันต์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา การต่ออายุบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 0 35 เมื่อวานนี้ 10:54:08
นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล คู่มือการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 0 36 เมื่อวานนี้ 10:32:48
นางบุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณ์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกาศ "การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๖ 0 91 10/22 14:38:31
นายรณชิต ขุนจันทร์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งโอนเงินทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิม ปีการศึกษา 2557 0 83 10/22 11:14:13
นางสาวจิระนันท์ บุญรอด
นโยบายและแผน การบันทึกข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย. 2557 0 238 10/16 12:08:34
นางสาวอามีเนาะ แยนา
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินค่าจ้างอิสลามศึกษาแบบเข้ม รปภ และวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ก.ย.57 รอบที่ 2 0 46 10/15 15:49:39
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
นิเทศ ติดตามและประเมินผล แจ้งโรงเรียนทราบ 0 398 10/10 14:34:21
อาแว สะมะแอ
แจ้งโอนเงิน ประกาศแจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ประจำเดือน กันยายน 2557 0 29 10/9 15:47:20
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
แจ้งโอนเงิน ประกาศแจ้งโอนเงิน ค่าจ้างอิสลามศึกษาแบบเข้ม และค่าจ้าง รปภ. และค่าตอบแทนพิเศษ 3 จชต เดือน ก.ย.57 0 71 10/9 15:44:40
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กำหนดการเดินทางเยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 22 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 0 149 10/8 14:38:58
นางสาวมารียาณี ดือราแม
บริหารงานบุคคล การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ 0 179 10/8 13:16:08
นางสาวกุลลนาพร ขุนทวี
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน (งบดำเนินงาน) 0 105 10/7 11:11:57
ฟัรวีน มาหะ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วน! แจ้งเลื่อนสถานที่จัดประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษารอบด้านระดับจังหวัดนราธิวาส 0 88 10/7 11:04:43
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางโครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯ 0 57 9/23 21:35:10
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางโครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 82 9/18 21:21:43
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมสร้างจิตอาสาให้กับนักเรียนทุนการศึกษามูมิทายาท2557 0 82 9/18 15:32:25
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 0 167 9/17 9:43:14
โรงเรียนตากใบ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ขอยกเลิกประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน และใช้ประกาศราคากลางฉบับนี้แทน 0 74 9/16 12:08:07
บันนังสตาวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/18 14:06:50
admin3
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีย 8/8 10:23:00
ngamjit
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ฯ 7/15 15:14:04
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสืบเสาะหา ความรู้ 6/4 14:04:25
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ แบบ KWL PLUS 6/4 14:01:10
admin3
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 5/17 17:45:54
sulai

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15
นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View