Login

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

E-Service

Untitled Document ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
KM สพม.15
KM สพฐ.
ระบบเงินเดือน
ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข่าวสารการศึกษา สพม.15
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบบันทึกสถิติสมัครสอบ
ระบบจัดการผังสอบ
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการเดิม
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
ระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ

Web link

โรงเรียนในฝัน นิเทศ online ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เส้นทางนวัตกรรม Partner In Learning ศูนย์รวมสื่อ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA E-Book E-Training ตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สหวิชา โรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้ใช้งานเว็บ

ผู้ใช้งานวันนี้ : 989
ผู้ใช้งานเมื่อวาน : 1242
ผู้ใช้งานในสัปดาห์นี้ : 3226
ผู้ใช้งานในเดือนนี้ : 46889
ผู้ใช้งานทั้งหมด(ปีนี้) : 1917485
ผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน : 1709

ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้

มี 12 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 12

มีต่อ...

New Members

spm1567 20/8/2014
spm1576 26/3/2014
spm1575 11/12/2013
ranee087 27/9/2013
spm1562 26/9/2013
qpcketk 9/9/2013
1-maintaining-forecl 9/9/2013
1-how-the-covenant-o 9/9/2013
1-unhealthy-organiza 9/9/2013
1-3-steps-to-finding 6/9/2013

ann.

E-News สพม.15

ข่าวประกาศจาก สพม.15

กลุ่ม หัวข้อข่าวประกาศ ตอบ อ่าน วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งเลื่อนการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนในสังกัดจังหวัดปัตตานี 0 10 วันนี้ 19:37:57
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง
บริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าพาหนะรับส่งนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน 0 14 วันนี้ 16:45:32
จารุณี สาเฮะอามะ
บริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e - Training 0 38 วันนี้ 15:16:00
นางสาวรัชนก คงทน
บริหารงานบุคคล ด่วน! ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์ 0 17 วันนี้ 15:05:53
นางสาวรัชนก คงทน
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน ( งบดำเนินงาน ) ค่าวัสดุ 0 43 เมื่อวานนี้ 16:13:08
ฟัรวีน มาหะ
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 58 เมื่อวานนี้ 13:36:25
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน งบดำเนินงาน 0 46 เมื่อวานนี้ 13:33:55
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน
บริหารการเงินและสินทรัพย์ ประกาศ แจ้งรายละเอียดเงินเดือน ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กันยายน 2557 0 386 9/26 15:49:16
นางพรทิพา เจตมหันต์
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การรับเงินงานมหกรรมวิชาการ "ครูยอดนักเรียนเยี่ยม ชายแดนใต้ฯ 0 85 9/26 11:28:06
นางสุปราณี ขุนจันทร์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งนักเรีียนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่22 พร้อมครูพี่เลี้ยงเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม 0 121 9/26 9:35:32
นางสาวมารียาณี ดือราแม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่้ใจใต้ รุ่นที่22-23 0 312 9/25 15:14:24
นางสาวมารียาณี ดือราแม
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและลูกจ้าง และ ค่าตอบแทนพิเศษ 3 จชต. ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 0 239 9/25 13:55:54
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
นโยบายและแผน ประกาศครั้งสุดท้าย การจัดเก็บข้อมูล เพื่อการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 2557 0 144 9/24 22:01:58
นางสาวอามีเนาะ แยนา
แจ้งโอนเงิน ประกาศโอนเงินปรับเพิ่มอิสลามแบบเข้ม และวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง 2557 0 136 9/24 15:59:37
นางสาวบุญเรือง ดีพาส
แจ้งโอนเงิน แจ้งโอนเงิน 0 145 9/23 13:38:05
นางสาวนูรมีย์ แลแมแน

ข่าวประกาศจากโรงเรียน และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม หัวข้อ ตอบ อ่าน ข่าวล่าสุด
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางโครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯ 0 18 9/23 21:35:10
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางโครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 42 9/18 21:21:43
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมสร้างจิตอาสาให้กับนักเรียนทุนการศึกษามูมิทายาท2557 0 39 9/18 15:32:25
จารุณี สาเฮะอามะ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 0 72 9/17 9:43:14
โรงเรียนตากใบ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ขอยกเลิกประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน และใช้ประกาศราคากลางฉบับนี้แทน 0 35 9/16 12:08:07
บันนังสตาวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สมาชิกเว็บ)

หัวข้อ วัน เวลา/ผู้เขียนข่าว
การปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/18 14:06:50
admin3
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีย 8/8 10:23:00
ngamjit
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ฯ 7/15 15:14:04
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสืบเสาะหา ความรู้ 6/4 14:04:25
admin3
เผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ แบบ KWL PLUS 6/4 14:01:10
admin3
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 5/17 17:45:54
sulai

E-Network สพม.15

หนังสือราชการจาก สพฐ.

เอกสารเผยแพร่

                

     

ข่าวการศึกษา2

facebook2

ผู้บริหาร สพม.15นายซอมะ ดาแม
รอง ผอ.สพม.15
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.15


นายปริญญา เสนาวรานนท์
รอง ผอ.สพม.15


นายสามารถ รังสรรค์
รอง ผอ.สพม.15

Link

ติดต่อกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
โทร. 088-7882050
กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร. 088-7882051
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 088-7883831
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร. 088-7883832
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 088-5857868
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 088-5857869

เว็บไซต์โรงเรียน

My Map

Untitled Document
 

Google Map View